Het blijvend fundament van de Vlaamse christendemocraten is het Kerstprogramma, dat in 1945 het
startschot betekende van een nieuwe partij. Ook al is de context veranderd, de grondslagen van toen blijven de
hoekstenen van vandaag. Nog steeds draait het voor CD&V rond gedeelde verantwoordelijkheid, zoals dat
vertolkt wordt in het concept van subsidiariteit. Respect voor iedere mens, in de situatie waarin die verkeert,
primeert daarbij. Maar ook het appel om zich in de mate van het mogelijke in te schakelen in de opbouwende
dynamiek om een coherente en warmere samenleving na te streven. Daartoe hebben christendemocraten
specifiek aandacht voor solidariteit en zorg voor degenen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Dat
alles werd in 1945 bedoeld met personalisme, waaraan CD&V tot op de dag van vandaag, op een aangepaste
wijze, trouw blijft.
CD&V is een partij die gegroeid is uit christelijke wortels. Met te stellen dat de christelijke waarden vandaag
gelden als algemeen geldende waarden, gaf het Kerstprogramma reeds aan dat de partij niet gebonden is aan
een religie of confessie, maar zich met haar naam uitdrukkelijk verbonden blijft voelen met die roots. In trouw
daaraan positioneert CD&V zich op levensbeschouwelijk vlak als een partij die religies en confessies respecteert
in hun eigenheid.
CD&V is een democratische partij, wat vooreerst blijkt uit het feit dat het een ledenpartij is. Ieder lid heeft
stemrecht tijdens partijcongressen en bijvoorbeeld ook bij de verkiezing van voorzitters op alle partijniveaus.
CD&V is een partij waar onderling respect hoog in het vaandel wordt gedragen en dialoog geldt als weg naar
voorstellen, maatregelen en beslissingen. CD&V zet daartoe in op alle politieke niveaus, in het bijzonder dat
van de dorps-, gemeente- en stadspolitiek: midden de mensen.
CD&V is een Vlaamse partij die het welzijn en de welvaart van iedere Vlaming voor ogen heeft, in het bijzonder
degenen die daarvoor ondersteuning nodig hebben. Immers, wie oog heeft voor de kansloze, heeft oog voor
allen. Vlaanderen geldt daartoe als onze perimeter, maar om een realistische blik onze idealen te kunnen
nastreven, moeten we rekening houden met het Europese en nationale niveau. Christendemocraten zijn geen
enggeestige of bekrompen Vlamingen, maar open van geest, met onderscheidingsvermogen omtrent wat de
Vlaming dient en niet dient.
CD&V is een volkspartij omdat ze alle Vlamingen tot dienst wil zijn, de verzuchtingen en wensen van het volk
op een verstandige manier wil vertegenwoordigen via haar mandatarissen, het beste voorheeft met eenieder
binnen het perspectief van het algemeen belang en steeds de vinger aan de pols wil hebben door te luisteren
naar eenieder, van binnen en buiten de partij.
Om trouw te zijn aan haar roots, eigenheid, ideeën en idealen, hanteert CD&V voor iedere tijd een nieuwe
articulatie van haar kerntaken. Op die manier geeft CD&V aan dat ze steeds waakzaam wil zijn om trouw te
blijven aan haar eigen ideologie. Vandaag staat de combinatie van vier V-woorden voor die vertolking: CD&V is
de partij van het verbinden, verzorgen, versterken en vooruitzien.
Christendemocraten hebben hun gezag en waarde reeds veelvuldig getoond. Terecht kan men spreken
van bewezen verantwoordelijkheid en leiderschap, waarbij gezinnen, zieken, werklozen, werknemers,
ondernemers, werkgevers, ambtenaren, studenten, landbouwers, vissers en zoveel anderen de afgelopen
decennia in de mate van het mogelijke mochten rekenen op CD&V als pleitbezorger van hun belangen.
CD&V Londerzeel

CD&V gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze cookies.