I. Voorwoord
* Londerzeel staat voor heel wat uitdagingen en dat in een nationaal en internationaal woelige periode. Ook financieel zit onze gemeente allesbehalve op rozen. Maar niets doen en afwachten is geen optie. De keuzes die we nu maken bepalen immers mee de gemeente die we aan onze kinderen en kleinkinderen zullen doorgeven.

* De 3 partijen, die een meerderheid vormen voor de komende bestuursperiode, hebben uitgebreid de speerpunten voor hun gezamenlijk beleid besproken. Deze vormen de leidraad waar burgemeester en schepenen ééndrachtig hun schouders onder zullen zetten.

* Dit strategisch bestuursakkoord zal nu, samen met de gemeentelijke administratie, afgetoetst worden aan de reële financiële situatie en vertaald worden in een concreet, ambitieus en realistisch strategisch en budgettair meerjarenplan.

II. Onze leidende principes
Alle leden van het gemeentebestuur vinden elkaar in enkele cruciale principes, die de rode
draad vormen voor onze samenwerking:

* Samen werkt! Wij geloven dat enkel oprechte samenwerking onze gemeente vooruit stuwt. Samenwerking binnen de coalitie, tussen meerderheid en oppositie, en als gemeentebestuur met de hele bevolking, het ganse middenveld en alle andere
betrokken actoren. We gaan actief op zoek naar partnerships om draagvlak te creëren en afgesproken doelstellingen te realiseren. Vanuit een win-win filosofie trekken we mede-investeerders aan ter versterking van de gemeentelijke financieringsmogelijkheden: naast elke euro van de gemeente zal er - waar mogelijk - ook een extern opgehaalde euro staan.
* Duurzaam verbinden! Elke beleidsbeslissing zal afgetoetst worden aan het behalen van duurzame oplossingen. Hierbij kijken we zowel naar ecologische duurzaamheid (d.w.z. groene oplossingen in het kader van milieubehoud, klimaatverandering en
energietransitie) als naar sociale duurzaamheid (d.w.z. verdeling van welvaart en welzijn over bevolkingsgroepen en generaties heen, zodat de solidariteit tussen de Londerzelenaars versterkt wordt).
* Digitaal is het nieuwe normaal! We zetten prioritair in op het efficiënt aanwenden van digitale mogelijkheden. Samen met partners loodsen we Londerzeel binnen in de concepten van een “smart city”, zodat we op basis van datatoepassingen nieuwe
diensten kunnen aanbieden, informatiedoorstroming versnellen en/of in real-time kunnen ingrijpen waar nodig. Tevens onderzoeken we best practices op vlak van toekomstgerichte technologieën en initiëren we proefprojecten om de woon- en
leefkwaliteit van de Londerzelenaars te verbeteren.

III. Onze 5 speerpunten voor een mooier en sterker Londerzeel
Wij willen van Londerzeel een mobiele en voor iedereen warme gemeente maken met actieve karaktervolle dorpskernen waar duurzaamheid en veiligheid voorop staan en waar een dynamisch bestuur inzet op efficiëntie, transparantie en interactiviteit.

1) Een mobiele gemeente
Een integraal en duurzaam mobiliteitsplan moet het verkeer in en rond de Londerzeelse dorpskernen vlotter doen verlopen dan de voorbije jaren het geval was. Dit plan heeft de ambitie om verkeersstromen, parkeren, verkeersveiligheid,
woonkwaliteit, bereikbaarheid van lokale handel en leefmilieu met elkaar te verzoenen.

Het mobiliteitsplan zal rekening houden met de verschillende vervoersmodi en vertrekken vanuit het STOP-principe (Stappen-Trappen-Openbaarvervoer-Personenwagens). Dit betekent dat we onze inwoners zullen aanmoedigen om lokale verplaatsingen in en rond hun dorp in eerste instantie te voet en met de fiets te doen.

Daartoe gaan we focussen op het wegwerken van ontbrekende linken in fietspaden en trage wegen. Tussen onze dorpen zullen we een aantal ‘fietsostrades’ identificeren, bewegwijzeren en promoten. Er zal aansluiting voorzien worden op parkeergelegenheid en op de grotere bovengemeentelijke fietslussen (vb. van/naar Brussel).
Aansluitend zullen op strategische plaatsen verzorgde fietsstallingen komen, in combinatie met fiets- en wandelvriendelijke bestrating. Voor het onderhoud en de bewaking van onze trage wegen gaan we, in surplus aan het jaarlijkse budget voor onderhoud, inzetten op het gebruik van een wijkbudget en een peter-/meterschap. In samenwerking met scholen, handelaars en ondernemingen zal de Londerzelenaar worden gesensibiliseerd.

Vanaf 2019 valt het openbaar vervoer onder een vervoersregio. Het ideale moment om het aanbod van De Lijn te evalueren (inclusief toegankelijkheid van bushaltes) en de mogelijkheid te onderzoeken om een lokale shuttlebus (op maat) te laten pendelen tussen de verschillende woonkernen en een aantal plaatsen van belang, zoals de woonzorgcentra, de openbare administraties, de handelscentra, locaties voor vrijetijdsbesteding en de KMO-zones

We leiden doorgaand verkeer om via veilige ringwegen, waar we een vlotte doorstroming realiseren door lang-parkerende wagens van de straat te halen. Zo creëren we autoluwe en veilige dorpskernen en schoolomgevingen met in de buurt
duidelijk bewegwijzerde parkeerplaatsen, ingericht via privaat-publieke samenwerking. We brengen de parkings met hun bewegwijzering in kaart. Hierbij voorzien we ook voldoende parkeermogelijkheid voor vrachtwagens.

Tenslotte verbeteren we veiligheid en doorstroming via digitalisering (sensoren, camera’s, infoborden, dynamische verlichting, …). Prioritair brengen we de gevaarlijke knooppunten in kaart, zowel de kruispunten voor wagens als de oversteekplaatsen
voor zwakke weggebruikers. Deze worden dan als eerste aangepakt.

Een goede mobiliteit staat of valt met een doordacht gebruik van de beschikbare ruimte voor wonen, werken en andere functies. Hiertoe maken we een ruimtelijk structuurplan op met gegroepeerde (her-)lokalisatie van bepaalde functies.

Via bovengemeentelijke samenwerking bereiden we de komst van de tramhalte voor, dit in combinatie met de heraanleg van het op- en afrittencomplexen A12 en verdere uitbreiding van industrie- en KMO-zones in de buurt van de autostrade.

2) Een warme gemeente voor iedereen
Londerzeel wil een open ‘inclusieve’ gemeente zijn, waar alle inwoners – jong en oud, ongeacht vanwaar ze komen – zich thuis voelen en waar een goede sociale mix zorgt voor levendigheid, veiligheid en leefbaarheid.

Alles start bij een goede omkadering voor onze jongste inwoners. Ter ondersteuning van onze gemeentescholen willen we de samenwerking tussen de scholen en de gemeentelijke diensten versterken, vb. in het kader van educatieve projecten. We
faciliteren ook gezamenlijke initiatieven over de verschillende netten heen, in het ruimer kader van een flankerend onderwijs, wat leidt tot meer cohesie (één schoolomgeving) en een efficiënter gebruik van middelen en infrastructuur (vb.
speelplein of sporthal samen, maar ook buiten de schooluren te benutten). Naschoolse opvang optimaliseren we tot ‘kinderopvang 2.0’ onder de koepel van een Huis van het Kind, waarbij een integratie ontstaat met het aanbod op vlak van welzijn, vrije tijd, sport, jeugd en cultuur.

De iets oudere jeugd betrekken we als volwaardige partner bij het beleid, zowel de niet-georganiseerde jongeren, als zij die lid zijn van jeugd- of sportverenigingen. We faciliteren attractieve ontspanningsmogelijkheden in eigen dorp, inclusief een
Jeugdontmoetingscentrum (JOC). In samenspraak met de Jeugdadviesraad (JAL) voorzien we een evenementencoördinator en een interactieve app voor doelgerichte communicatie over cultuur-, sport- en ander vrijetijdsaanbod.

Londerzeel beschikt over een weelde aan organisaties en verenigingen die schitterend werk leveren voor het welbevinden van onze inwoners. Via structureel overleg en logistieke ondersteuning versterken we hun werking. Een gemeentelijk cultuurabonnement, dat op termijn kan uitgroeien tot een Uit-Pas in samenwerking met omliggende gemeenten, bijvoorbeeld met de KLM-collega’s, in combinatie met een actief op elkaar afgestemde jaar- of half-jaar-kalender, stimuleert mensen om nog
meer activiteiten te bezoeken. We realiseren de ombouw van de vroegere OCMWsite tot een cultuurcampus, waarin ook de Bib haar plaats vindt en die onze goed draaiende Academie bijkomende ruimte en middelen bezorgt om verder te groeien
tot een zeer brede kunstacademie.

Via hulpverlening op vlak van zelfredzaamheid stimuleren we senioren om zo lang mogelijk in eigen huis en vertrouwde buurt te blijven wonen. Uitbreiding en renovatie van assistentiewoningen zorgt ervoor dat een volgende levensfase, waarin extra
begeleiding nodig is, in comfortabele omstandigheden gegarandeerd blijft.Ook mensen die het moelijker hebben, laten we niet in de kou staan. Een representatief en goed werkend Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) en een duidelijk onderscheiden beleidsdomein in de meerjarenplanning vormen de hoekstenen van het sociaal beleid. Door de inkanteling van het OCMW in de gemeente besparen we op de kosten, maar niet op de dienstverlening!

We willen kort op de bal spelen en sociale problemen snel detecteren door in elke deelgemeente een bewegingsraad en eventueel een burenraad met vertegenwoordigers uit het verenigingsleven te activeren. We hebben specifieke aandacht voor verborgen (kinder)armoede, door actieve monitoring en automatische rechtentoekenning.
Preventie- en sensibiliseringscampagnes, buurttafels en gerichte samenwerking met scholen en Huizen van het Kind zorgen voor laagdrempelige toegang tot zorg, ook voor kwetsbare groepen. We zetten hierbij in op nabije diensten op buurtniveau (vb. Londerzeel aan Zet, mobiele dienstverlening aan huis, occasionele kinderopvang, …), betere erkenning en ondersteuning van mantelzorgers (bovenop een premie) en goed omkaderde inschakeling van andere vrijwilligers (vb.jonggepensioneerden).
We vermijden dat leefloners in isolement geraken door hen kansen te bieden op het doen van gemeenschapsdienst.

We voorzien een warm onthaal voor asielzoekers en andere nieuwkomers in onze gemeente. Samen met scholen en verenigingen zal een specifiek hiertoe ingezette integratieambtenaar hen centraal ontvangen en wegwijs maken in ons integratieaanbod (taalcursussen, ICT-cursussen, peter/meterschap, babbeltafels, …) en opvolgen. We demystificeren de aanwezigheid van andere culturen door hen actief in te schakelen in het sociale leven, o.a. via kennismakingssessies, via actieve
deelname aan evenementen, dorpsfeesten en het lokale verenigingsleven en via een inclusiebeleid op vlak van onderwijs met actieve betrokkenheid van de (anderstalige) ouders.

3) Actieve karaktervolle dorpskernen
Onze dorpscentra moeten bruisende ontmoetingsplaatsen zijn voor jong en oud, voor eigen inwoners, maar ook voor wie ons dorp aandoet om een terrasje te doen, te shoppen of om gewoon te kuieren. Gezelligheid en ‘beleving’ dienen er hand in hand
te gaan met kwaliteitsvol wonen.

De basis voor dit alles is het opmaken van een overkoepelende startnota met duidelijke en gedragen visie per dorpskern/deelgemeente. Hierbij zetten we in op het behoud van het landelijk karakter van onze gemeente met een gediversifieerd aanbod aan kwalitatieve en betaalbare woningen en voldoende groene ruimte.
We brengen ons historisch erfgoed in alle deelgemeenten tot leven en aan onderbenutte gebouwen (vb. oud gemeentehuis, station, bergkapel, …) geven we een nieuwe invulling. In samenspraak met bewoners, handelaars en projectontwikkelaars
komen we tot een gedragen herbestemming van de huidige knelpuntzones (o.a. Egmontsite, stationsomgeving, kerkplein St Jozef, …). De startnota mondt uit in een RUP per dorpskern en een aantal gemeentelijke verordeningen voor de gebieden die
niet door een RUP worden afgedekt, met uitgewerkte beeldkwaliteitsplannen en een goede mix aan private en sociale koop- en huurwoningen. Op deze manier willen we streven naar een verdichting van de bestaande woonkernen, de mogelijkheid om
grote kavels op te delen (wonen in meervoud en/of tijdelijke woonunit in tuin) en gemengde woonvormen te stimuleren (kangoeroe-wonen, co-wonen, …). Een woonconsulent staat de bewoners bij met raad en daad. We brengen de parkings in
kaart en maken een duidelijke bewegwijzering naar deze parkings.

We maken een horeca- en winkelplan op, ter ondersteuning van winkels, terrassen en kleinschalig entertainment in afgebakende belevingskernen. Pop-ups en zomer- of winterbars moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als reguliere uitbatingen (met gelijke kansen voor lokale ondernemers). We scheppen een aangenaam kader door kwalitatieve bestrating, kunst, verlichting, straatmeubilair en meer groen. Bij feesten en jaarmarkten zorgen we voor extra verfraaiing volgens thema.
De lokale economie krijgt een duidelijk aanspreekpunt via de centrummanager en het (digitaal ondernemingsloket) en we voorzien in structureel overleg met de betrokken beroepsorganisaties.

We ondersteunen en stimuleren lokale bedrijven om hun groei verder te zetten op meer geschikte locaties wanneer ze tegen de limieten van hun oorspronkelijke vestiging botsen. Daarnaast vrijwaren we maximaal de nog bestaande open ruimte,
oa. door te voorzien in inbreiding in plaats van lintbebouwing. Handelspanden worden geconcentreerd in bepaalde zones, zodat we onnodige verplaatsingen en/of leegstand vermijden.

4) Waar duurzaamheid en veiligheid voorop staan
Londerzeel kiest er resoluut voor om te evolueren naar een energieneutrale gemeente. We onderzoeken actief de nieuwe milieu- en energietechnologieën, met op korte termijn focus op zonnepanelen en sensibilisering. Via een gemeentelijke
coöperatieve kunnen inwoners participeren en meegenieten van de ecorendementen. Daarnaast schakelen we over naar slimme openbare LED-verlichting en vergroenen we het gemeentelijk wagenpark.

Het gemeentelijk milieu- en afvalactieplan zet in op 3 sporen:
(1) sensibilisering, ook via scholen en verenigingen,
(2) onderzoek naar bijkomende maatregelen, vb. afvalkorven, wijkcontainers, groenschermen tegen geluidsoverlast, … en
(3) consequent optreden bij overtredingen, vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’. We werken een duidelijke procedure uit, met activatie van een digitaal meldpunt en toepassing van GAS-boetes.
In samenspraak met Incovo communiceren we transparant over de huidige pijnpunten van het containerpark. We monitoren de waterkwaliteit van onze beken en de biodiversiteit in velden en bossen. We ondersteunen milieuvriendelijke landbouw en
promoten hun lokale producten via boerenmarkten en plattelandstoerisme. In overleg met landbouw- en jachtverenigingen stellen we een plan op rond de toekomstige invulling van weides, akkers en bossen als landbouwzone,
woonuitbreidingsgebied, recreatieve zone en/of jachtgebied.

Ons integraal veiligheidsbeleid mikt zowel op het vermijden van reële incidenten als het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel. We ondersteunen de KLMpolitiezone om bestaande veiligheidsplannen verder uit te rollen, met focus op het
versterken van de rol van de wijkagent en het stimuleren van een bewonersinformatienetwerk (BIN) via gemeentelijke app. We vermijden onverzorgd uitziende plaatsen door regelmatig onderhoud (gebouwen, speelpleinen en groenvoorziening) en snelle herstelling in voorkomend geval.

We voeren een actief drugs- en alcoholpreventiebeleid, ondersteund door jaarlijkse preventiecampagnes met scholen, verenigingen en evenementorganisatoren. Drugsgevoelige plaatsen worden extra opgevolgd.

5) Efficiënt, transparant en interactief beleid
Een gemeente dient geleid te worden als een bedrijf: zorgen dat de rekening klopt, dat meerwaarde gecreëerd wordt en dat er tegelijkertijd geïnvesteerd wordt in competenties en toekomstige groei. De beperkte financiële middelen dienen zo
efficiënt mogelijk ingezet te worden, enkel voor uitgaven die bijdragen tot de gemeentelijke kernopdrachten. We kunnen schaalvoordelen realiseren door intensievere samenwerking, o.a. met de overige gemeenten, bijvoorbeeld in de KLMzone,
eerder dan een fusie na te streven die de afstand tussen burger en beleid vergroot.
We herbekijken en herwaarderen de rol en werking van alle overleg- en adviesorganen, waarbij we op meer projectmatige basis de juiste ervaringsdeskundigen raadplegen en feedback geven. Via transparante besluitvorming en structurele articipatiemogelijkheden versterken we de relatie tussen burger en bestuur. Een jaarlijkse ‘Staten-Generaal voor de lokale economie’ bepaalt mee de prioriteiten op vlak van industrie, handel, landbouw en toerisme.

Ter voorbereiding van de meerjarenbegroting maken we een financieel masterplan op, waarbij uitgaven en inkomsten kritisch gescreend worden. Specifiek herbekijken we de relevantie van bepaalde belastingen, hoe de rentelast verder kan dalen en hoe we subsidies meer doelgericht kunnen maken. Een specifieke subsidie-ambtenaar gaat actief op zoek naar ondersteuningsmogelijkheden en trekt zo meer externe fondsen aan van provinciale, Vlaamse, federale en Europese instanties.

Via een gerichte mix van digitale en andere communicatiekanalen zorgen we voor een open, tijdige en laagdrempelige informatiedoorstroming, zowel over praktische zaken (vb. geplande wegenwerken, acties, …) als over grotere beleidsthema’s (vb. beslissingen gemeenteraad, financiële situatie van de gemeente, …). In het midden van de bestuursperiode organiseren we een tussentijdse evaluatie van het gevoerde beleid.
-----------------

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.